A regisztráció lezárult!

Játékszabály

1. A Játék elnevezése, szervezője

A promóciós játék elnevezése: „Party with Style!” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-307515; adószám: 26201720-2-43 (a továbbiakban: „Szervező“).

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

METRO Kereskedelmi Kft. esetén a játékos fogalma a következő: A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás. A pályázat leadására a vállalkozás azon képviseletére jogosult személye jogosult, akinek van érvényes METRO vásárlási igazolványa, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik.

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. A Játék időtartama

A Játék 2018. május 14. napján 00.00.00 órától 2018. július 27. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának feltöltésének határideje: 2018. július 27. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

4. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott a Játék időtartama alatt, Magyarországon vásárolt, a Szervező által forgalmazott Henkel szépségápolási termékek (Schwarzkopf (Color Expert, Live, Palette, Natural&Easy, Perfect Mousse, #Pure Color, got2b, Taft, Gliss Kur, Schauma, Seborin, Schwarzkopf Men, Beology, Re-Nature), Syoss, Fa (Fa, Fa Men Xtreme), Barnängen, Denivit, Diadermine, Vademecum, Freshlight, Neutromed) vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

5. A nyerésre való pályázat menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon legalább 1 (egy) darabot a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékban a www.partywithstyle.hu internetes oldalon (továbbiakban: Honlap) történő regisztrációval tud részt venni. Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.

5.1. A regisztrációval kapcsolatos feltételek

 • A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges.

5.2. Blokk adatainak feltöltése, és további feltételek

 • A regisztrációkor fel kell tölteni a személyes adatokat (név, cím, telefonszám, emailcím) valamint a blokkon/számlán található, a blokk/számla azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont, kereskedelmi lánc vagy üzlet neve).

Egy blokk/számla adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több 4. pont alatti termék szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.

Ugyanazon személy csak egy darab nyereményre jogosult.

Egy regisztráló legfeljebb 50 pályázatot nyújthat be/AP kódot tölthet fel.

A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

6. Sorsolás

A nyeremények nyertesei utólag, sorsolás útján kerülnek meghatározásra.A sorsolás időpontja: 2018. július 30. 14:00 óra, helyszíne: Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében.

A sorsoláson minden érvényes blokkfeltöltés (pályázat) részt.

Elsőként a 4 darab Sziget Fesztivál backstage túra nyerteseit sorsoljuk, majd ezek pótnyerteseit (3 db pótnyertes).

Ezt követően a 10 darab Sziget Fesztivál heti bérlet nyerteseit sorsoljuk, majd ezek pótnyerteseit (5 db pótnyertes).

Végül a 2 darab Sziget Fesztivál VIP napijegy nyerteseit sorsoljuk a Kygo nagykoncertre, majd ezek pótnyerteseit (2 db pótnyertes).

Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Ugyanazon személy csak egy díjra jogosult.

A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével együtt a Játék honlapján közzé tesszük.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
 • nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 3 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek e-mailen, majd 5 napon belül postai úton vagy,
 • Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint
 • nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes megállapítását/sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a Játékos értesítését követő 5 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7. Nyeremények

 • 1-1 darab összesen 4 darab Sziget Fesztivál napijegy a Kygo nagykoncertre és backstage túra a koncerthez kapcsolódóan
 • 1-1 darab összesen 10 darab Sziget Fesztivál heti bérlet (Érvényes: 2018. augusztus 8. 6:00-augusztus 15. 8:00)
 • 1-1 darab összesen 2 darab Sziget Fesztivál VIP napijegy a Kygo nagykoncertre (Érvényes: 2018. augusztus 13. 6:00-augusztus 14. 8:00)

A nyeremények a www.partywithstyle.hu honlapon megtekinthetők.

A nyereményre való jogosultság ellenőrzése a nyeremények átvétele

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Party with Style!" jeligével ellátva az értesítést követő 5 napon belül a következő postafiók címre: Client Service Kft.,1592 Budapest,Pf. 494. Ezzel egyidejűleg az értesítést követően 3 napon belül emailben a partywithstyle@clientservice.hu címre. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A tárgynyeremények ezt követően kerülnek kiküldésre.

A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban.

A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

8. Adózási kérdések

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (ügyvezető igazgató: Dr. Fábián Ágnes; székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168340; adószám: 10783050-2-44; e-mail: schwarzkopf.hu@henkel.com.), mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a Client Service Kft.,1162 Budapest, Attila u. 26-28.a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul továbbá, ahhoz amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon.

A regisztráció során kért adatok

 • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
 • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a következő elérhetőségeken az „Party with style!” jeligével: Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail cím: schwarzkopf.hu@henkel.com. Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a nyereményjáték elnevezésre.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.partywithstyle.hu honlapon.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, az partywithstyle@clientservice.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

Budapest, 2018. május 2.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező

NYEREMÉNYEK / NYERTESEK

10 db

sziget
hetibérlet

Érvényes: 2018. augusztus 8. 06:00-tól
2018. augusztus 15. 08:00-ig.

2 db

VIP jegy
A KYGO
KONCERTRe
exkluzív
élményekkel

Érvényes: 2018. augusztus 13-án
06:00-tól másnap reggel 08:00-ig.

4 db

backstage
túra a kygo
koncert
előtt

Érvényes: 2018. augusztus 13-án
06:00-tól másnap reggel 08:00-ig.

A sorsolás időpontja: 2018. 07. 30. 14:00 óra
A nyeremények képe csak illusztráció.

NYERTESEK

Sziget Fesztivál napijegy és backstage túra a Kygo koncertre
V. Jánosné, Kiskunfélegyháza Tesco 2018/05/29 13:06 Apa05700207
F. Krisztina, Ibrány DM 2018/05/22 11:25 A10300273
Ny. István Zoltán, Budapest Auchan 2018/06/10 14:19 APA04600040
F. Zsolt, Nagyfüged Rossmann 2018/07/18 13:11 A06400399
Sziget Fesztivál heti bérlet
B. Judit, Budapest Spar/Interspar 2018/07/02 17:47 APA03101571
Sz. Erzsébet, Budapest DM 2018/06/11 17:35 A10300272
D. Lászlóné Egyéb 2018/05/27 09:22 APA09300314
S. Petra, Budapest Egyéb 2018/07/21 14:32 A03202883
K. Zsuzsanna Nikoletta, Budapest DM 2018/06/28 12:30 APA10300412
G.O. Éva, Ózd Spar/Interspar 2018/07/21 09:51 APA03101915
P. Zoltán, Jászkisér Egyéb 2018/06/16 17:14 APA12300619
B. Tamás, Poroszló Rossmann 2018/07/24 09:54 A06400402
Cs. Andrea, Kerekegyháza Auchan 2018/06/09 20:10 A04600854
R. Sándorné, Nyögér Egyéb 2018/07/12 15:30 A03202514
Sziget Fesztivál VIP napijegy a Kygo koncertre
R. Renáta, Tiszaújváros Rossmann 2018/06/01 10:33 APA06400433
K-N. Ákos, Debrecen Rossmann 2018/05/23 13:47 A06400132
- Stand
Keressétek a Szigeten Schwarzkopf Color & Style standunkat,
a Party Aréna mellett, ahol professzionális fodrászaink gyönyörű
fesztiválfrizurákat készítenek Nektek!

Kapcsolat

Elérhetőségeink:

06-20-614-1605, mely a promóció ideje alatt hétköznap 9:00 és 17:00 óra között hívható (nem emeltdíjas)